Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.isotron.eu en/of www.isotron.nl) van respectievelijk:
 
 • Isotron Systems B.V., die haar hoofdkantoor heeft aan de

  Afrikalaan 21-23,
  5232 BD ’s-Hertogenbosch (Postbus 2232,  5202 CE),
  NEDERLAND
  en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 16044761

en/of

 • Isotron Systems BVBA, die haar hoofdkantoor heeft aan de

  Antwerpse Steenweg 45,
  B-2830  Willebroek,
  BELGIË
  en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer BE 0882 977 439

En beide samen of apart hier te verder te noemen “ISOTRON”.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel ISOTRON tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ISOTRON expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

ISOTRON beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

ISOTRON garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ISOTRON hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ISOTRON de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ISOTRON aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ISOTRON niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

ISOTRON, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISOTRON of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISOTRON is het niet toegestaan links naar Sites van ISOTRON aan te bieden.

On line communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan ISOTRON zendt, is niet gegarandeerd. ISOTRON raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ISOTRON te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ISOTRON te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ISOTRON en/of haar leveranciers, agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of ISOTRON op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot
 1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
 2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
 3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ISOTRON of aan u wordt gezonden,
 4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
 5. misbruik van deze internetsite,
 6. verlies van gegevens,
 7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
 8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
 9. fouten en/of misinterpretaties die zijn ontstaan door de automatische vertaling van Google translate op het Engelstalige en/of Franstalige deel van de website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ISOTRON.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

ISOTRON behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© 2013 Isotron Systems B.V.

Nieuws

“Meten is weten, regelen is beheersen”

De verkoop en ondersteuning van de West Control Solutions producten van TMC Instruments uit Zeist is per 1 januari 2018 aan Isotron Systems B.V. (www...

Lees meer

Pro-face XL displays; size does matter!

Productiebedrijven investeren in ‘slimme’ faciliteiten door end-to-end processen te automatiseren, waardoor kleinere series en op maat gemaakte...

Lees meer

Nieuw kleurencamera’s In-Sight 7000 GEN2 en...

De nieuwe Cognex In-Sight camera’s 7000 GEN2 en 8000 zijn nu ook verkrijgbaar in kleur. De 7000 GEN2 heeft een IP67-behuizing en heeft dezelfde...

Lees meer

M-System Multi Power Transducer LSMT4

De Multi Power Transducer LSMT4 wordt gebruikt in machines of systemen met hoge vermogens om meerdere parameters gelijktijdig te meten. Denk hierbij...

Lees meer

De nieuwe generatie compacte modulaire Box-...

De UNO-2484G is het nieuwste model uit de UNO-serie. Voorzien van een 6e generatie Intel® Core™ i7/ i5/i3 processor, GB DDR4 geheugen en voldoende...

Lees meer

De nieuwe Contrinex TRU C23 UV-sensor

Betrouwbare detectie van transparante objecten  Het detecteren van transparante objecten is voor een conventionele fotocel al snel een...

Lees meer