Richtlijnen

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU.

Het werken in werkplaatsen en op bouwlocaties brengt risico met zich mee. Deze risico’s kunnen een gevaar worden wanneer vakkennis ontbreekt en veiligheidsregels worden genegeerd.

Isotron Systems B.V. is zich daar terdege van bewust. Aangezien Isotron als ‘VAR' (Value Adding Reseller) actief is in de markt, heeft Isotron de procedure ingevoerd om de regels en procedures van onze opdrachtgevers, indien relevant bijvoorbeeld als Isotron ter plaatse ‘on site’ support levert, strikt op te volgen en na te leven. Hierdoor kan Isotron enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de medewerker(s) garanderen dat de opgedragen werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat geen schade ontstaat aan mens, machine en milieu.

Hiervoor heeft Isotron een handboek opgesteld. Dit handboek geeft een overzicht van de elementaire veiligheidsregels en procedures zoals die binnen het bedrijf bestaan. De medewerkers van Isotron Systems B.V., maar ook door Isotron ingehuurd personeel en/of medewerkers van onderaannemers, worden geacht volgens in dit handboek opgenomen regels en procedures te handelen en deze te ondersteunen.

Het naleven van de regels binnen het bedrijf m.b.t. het voorkomen van onveilige, ongezonde, of milieuschadelijke situaties is niet vrijblijvend. Het moet duidelijk zijn dat de directie een zeer groot belang hieraan hecht. Bij het ongeoorloofd niet naleven van de betreffende regels zijn sancties niet uitgesloten.

Het beleid dat de directie nastreeft heeft voornamelijk betrekking op de volgende doelstellingen:

  • minimaal voldoen aan de eisen van de (Arbo)wetgeving.
  • voorkomen van persoonlijk letsel (ongevallen en incidenten);
  • voorkomen van materiële en milieuschade;
  • streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.

Dit geldt voor het eigen en tijdelijke personeel en overige personeel van derden.

Daarnaast voert het bedrijf een gericht beleid om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn terug te brengen in het bedrijf. Indien nodig zal dit geschieden op een aangepaste werkplekken of door middel van aangepaste werkmethoden.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker, maar ook die van de opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstellingen geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van (materiële) schade aan mens en milieu en een reductie van de kosten.

Van alle medewerkers wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s, die op een onveilige en/of ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt.

Hieronder vindt u het VGM plan van Isotron Systems in PDF-formaat.

PDF-formaat VGM plan Isotron

Isotron maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK